VISIO MONITOR

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "MS VISIO", především ve verzi 2003. Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.8.05

Visio Resources for Educators

Poněkud skrytá webová stránka na portálu Microsoftu je věnována speciálně podpoře práce vyučujících VISIO. Je sice v angličtině, ale stojí za to. K nejlepším odkazům patří:
- Visio 2002 Business Diagramming Tour
- Visio 2002 Hands-On Tutoriál
- Produkt Guide.
- Office Assiatance Helps Educators Put Visio to Use.

Vstupní adresa k těmto a dalším zdrojům je:
www.microsoft.com/education/Visio.mspx

22.8.05

Nová příručka pro VISIO 2003

Kniha Visio 2003 - příručka uživatele
S touto knihou přichází na trh GRADA. Během týdne by měla být knížka na pultech.
Předpokládám, že vystavím svoji původní recenzi ještě do konce srpna t.r.
Z anotace knihy ( na webu Grady ) cituji:
"Je jedinečným průvodcem světem tvorby prostorových a organizačních schémat i grafů. Autor vás seznámí čtivou a snadno srozumitelnou formou s uživatelským prostředím, koncepcí tvorby výkresů, funkcemi i tvorbou vizuálních prezentací dat různého typu. Vedle mnoha jiných témat se naučíte také například pracovat se soubory CAD. Knihu doprovází originální CD společnosti Microsoft se zkušební verzí tohoto nadstandardního nástroje."
Jsem zvědavý na pojetí tématu. Uvítal bych přístup zohledňující typické situace. Uvidíme?!

14.8.05

Rychlý úvod do tvorby organizačních grafů

Portál Microsoftu obsahuje celou řadu kurzů s částečně animovanými postupy práce při tvorbě vybraných typů diagramů. Mnohé jsou sice v angličtině, ale animace postupu je natolik jasná, že jejich shlédnutí může být přínosem pro každého zájemce o VISIO 2003.
Jeden z kurzů je věnován tvorbě organizačního schematu/diagramu.
Povšimněte si určité míry zabudované inteligence u sady obrazců, spočívající v uchování informace o obecné hierarchii org. struktury. Umístíte-li na plochu výkresu nejdříve obrazec vztahující se k vyšší úrovni pyramidy a poté NA NĚJ přetáhnete obrazec vztahující se k nižší úrovni, Visio ho umístí na správné místo v pyramidě obrazců.
Kurz odstartujete klepnutím na TENTO odkaz.

Obrazce a tabulka ShapeSheet ( pro zvídavější uživatele )

Pro zájemce o VISIO 2003, kteří si přejí přiblížit skryté vlastnosti obrazců, které jsou základem jejich dynamiky a chování, jsem připravil ukázku. Ukázka sestává z řady obrázků:
- informace o možnosti užití marketingových schémat a diagramů, jejichž tvorba je podporována VISIO 2003
- ukázka části vzorníku předloh obrazců vztahujících se k tématu marketingová schémata zahrnující obrazec t. zv. Bostonské matice
- výřez z obrazovky znázorňující stav po přetažení kopie předlohy obrazce Bostonské matice na pracovní plochu Visia
- ukázky 4 části tabulky ShapeSheet
- základní informace o tabulce ShapeSheet
– výřezy z nápovědy
Informace v tabulce se mění automaticky se změnami, které uživatel provádí na pracovní ploše výkresu. Zásahy do obsahu tabulky lze provádět též přímo ručně nebo programem ( VBA ). Posláním této zprávy a přiložené ukázky je umožnit nahlédnutí do „světa“, do kterého se běžný uživatel obyčejně nepotřebuje vydávat. Věřím tomu, že po shlédnutí ukázky nebude pochyb o tom, že VISIO 2003 není pouze „kreslítko“, ale nástroj s vysokou zabudovanou inteligencí, která umožní kvalitní vizualizaci informací při tvorbě, dokumentaci a sdílení výkresů a diagramů z nejrůznějších oblastí.
Ukázku najdete na následující webové adrese:
www.akamonitor.cz/visio/shapesheet/

13.8.05

Ukázky z knihy „MS Office Visio 2003 Inside Out“

Byl projeven zájem o obsah a pojetí výše uvedené knihy, která je v ČR dostupná pouze v angličtině za cca 1500,- Kč.. K celkovému obsahu se vrátím v některé z dalších zpráv. S pojetím knihy se můžete seznámit na základě dvou ukázek, které jsem našel na webu.
Ukázky jsou věnovány výkladu dvou konkrétních postupů při práci v prostředí Visio 2003. Ukázky najdete na těchto adresách:
a) Adding title blocks to Visio diagrams
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011822471033.aspx
b) Annotatign Visio diagrams with callout shapes
http://office.microsoft.com/en-us/assistance/HA011822461033.aspx
Články jsou věnovány možnostem, jak s minimální pracností a s vysokým efektem doplňovat výkresy a diagramy textem a symboly, které zvýrazní nebo ozřejmí význam a funkci použitých obrazců. Jaksi mimochodem se přesvědčíte o tom, že obrazce nejsou pouze kouskem grafiky, ale monou být též nosiči cenných dat a informací. Zjistíte, že mohou mít i určitou inteligenci, že mohou být aktivní součástí prezentace sdělení obsaženého ve výkresu nebo diagramu.

11.8.05

Visio a zeleninová zahrada

Byl jsem e-mailem požádán, abych uvedl odkaz na nějaký jednoduchý a současně reálný příklad řešení komplexnější úlohy pomocí Visio. Našel jsem úlohu, které bude rozumět každý. Téma je:
„Plánování zeleninové zahrady pomocí aplikace Visio“.
Pomocí popisovaného výkresu - diagramu aplikace Visio lze snadno zobrazit plochu zahrady, vyčíslit kolik sazenic zeleniny lze umístit do zahrady, jak velký prostor poskytnout jednotlivým druhům zeleniny atd. Předpokládám, že jste si již nainstalovali alespoň cvičnou verzi Visio 2003 a že se můžete nechat vést obsahem dále uvedené stránky. K některým náročnějším výkresum / diagramům se v tomto weblogu ještě dostaneme později.
Příklad jsem našel na webu Microsoft a to na adrese:

http://office.microsoft.com/cs-cz/assistance/HA010778441029.aspx

9.8.05

Obrazce, předlohy a vzorníky ve VISIO 2003

Stavebními kameny výkresů a diagramů ve VISIO 2003 jsou obrazce. Seskupují se do tématických skupin označovaných jako vzorníky. Obrazce umístěné ve vzornících mají funkci předlohy. Jejich kopie jsou přetahovány do pracovní plochy výkresů.
Obrazce získáváme několika cestami a způsoby. Již při instalaci VISIO získáváme celou paletu vzorníků s předlohami obrázků. Tuto výchozí sadu si můžeme doplnit z různých zdrojů na webu. Obrazce můžeme též sami vytvářet nebo upravovat existující vzory.
Obrazce v různých tématicky zaměřených vzornících se vyznačují různou mírou složitosti a to nejen tvarem, ale i vlastnostmi. Obrazce symbolizují různě složité objekty, což se projevuje v bohatství standardních i doplňkových atributů – vlastností. Některé vlastnosti jsou předdefinované a uživatel může měnit pouze jejich hodnoty, další vlastnosti může uživatel doplňovat.
Někteří autoři pojednání o VISIO nedoceňují význam manipulace s vlastnostmi obrazců pro kreativní využití programu, všímají si pouze jevové stránky obrazců a neoprávněně označují VISIO za „kreslítko“. Možnost vytvářet a měnit obrazce včetně definice jejich vlastností a jejich chování je jedním ze základů dynamiky VISIA a významně ovlivňuje kvalitu jeho implementace v různých oblastech.
Tento weblog nemá sloužit jako náhražka příručky k VISIO. Nicméně, abych usnadnil představu o tom, co bylo zdůrazněno, vystavil jsem na web slideshow ilustrující prostředí, metody a techniky práce s obrazci. Slideshow je umístěna na adrese:
http://www.akamonitor.cz/visio2003/obrazce/

Pár slov k hodnocení produktu VISIO

Překvapivě velký zájem o obsah tohoto nového weblogu věnovaného VISIO 2003 svědčí o tom, že stojí za zamyšlení oprávněnost tvrzení některých autorů, podle kterých je VISIO odsouzeno k živoření na okraji zájmu uživatelů počítačů. Pokud by tomu tak bylo, vidím příčinu hlavně ve způsobu jakým je někdy VISIO potencionálním uživatelům prezentováno. Na rozdíl od Wordu či Excelu jsou silné stránky VISIO méně zjevné a vyžadují o něco více systémový přístup při prezentaci možností jeho využití. Uživatelé MS Office jsou zvyklí na intuitivní přístup k ovládání programů. Pokud zájemce o VISIO narazí v příručce na postup, který obsahuje 20, nebo i 40 bodů, nebude asi příliš nadšený. Otázkou také je, zda stačí nabídnout několik hotových šablon a připravit dávku obrazců. Řada uživatelů by uvítala informace a zkušenosti,. které by více podporovaly rozvoj kreativity v práci s VISIO. Možná by se pak poněkud změnila i představa o přijatelné výši často kritizované ceny produktu VISIO. O tom všem bych chtěl komplexně pouvažovat v pojednání, které připravuji a o kterém dám v tomto weblogu včas vědět.
Weblog nemůže sloužit jako náhrada příručky. Abych přispěl k lepší představě o silných stránkách VISIO, budu zařazovat alespoň upozornění na některé vybrané a málo zdůrazňované nebo opomíjené vlastnosti produktu.

6.8.05

Mai-lans Visio Blog

Na webu se nachází několik blogů ( weblogů ) věnovaných programu MS VISIO a jeho implementaci v různých oblastech. Jedním z nejznámějších je „Mai-lans Visio Blog“. Doplňován je nepravidelně – poslední zpráva je z 10. června 2005 – ale řada zpráv obsahuje zajímavé odkazy. Určitě Vás zaujmou odkazy na zdroje informující o uplatnění VISIO v oblasti procesního řízení.
Blog najdete kliknutím na TENTO odkaz.

3.8.05

Nabídka knih věnovaných Visio 2003

V levém sloupci této www stránky jsem vystavil miniatury titulních stran 2 knih, které lze považovat za základní pro studium verze Visio 2003. Jde o podrobnou uživatelskou příručku "Microsoft Office Visio 2003" a o knihu nebízenou v angl. originále "Microsoft Office Visio 2003 Inside Out". Obě knihy nabízí CP Books ( CPress ). Recenze obou knih připravuji a budou dostupné v rubrice RECENZE na portálu AKA MONITOR www.akamonitor.cz. Pokud se chcete již nyní podívat na anotaci a do obsahu uvedených knih, můžete tak učinit na www stránce vydavatele www.cpress.cz.

Aktualizace pro Visio 2003

Visio se vyvíjí stejně jako ostatní aplikace MS. Projevuje se to nejen výskytem nových verzí, ale též v podobě aktualizací živých verzí. Důvodem k tomu je nejen snaha o zajištění nejvyšší úrovně výkonu, ale i potřeba zabezpečení aplikace Visio 2003. Společnost Microsoft doporučuje instalovat aktualizace pomocí služby Office Update.Přehled nabízených aktualizací najdete rovněž na adrese:
http://office.microsoft.com/cs-cz/officeupdate/CD010798611029.aspx
O tom, že ani Visio není ušetřeno nebezpečí virové nákazy Vás přesvědčí například stránka
která informuje o viru VIS5.RadiantAngles, který je zajímavý tím, že šlo o první virus pro Visio 2000.
Adresa stránky je:

http://www.1pcrevue.cz/vir0035.htm

2.8.05

MS Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals

Základními stavebními kameny výkresů ve VISIO 2003 jsou obrazce.
Každý, kdo si mezi 1. 1. 2005 a 31. 5. 2005 zakoupil nebo upgraduje na nejnovější verzi aplikace Visio Professional 2003, získává nárok na sadu Microsoft Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals ZDARMA. Tuto sadu připravily společnosti Microsoft, Altima Technologies a Fluke Networks. Nabízí přístup k tisícům obrazců přesně zobrazujících nejpoužívanější síťová zařízení NetZoom™ Stencils a nástroj pro automatické prohledávání a zakreslení sítí LAN MapShot™. Microsoft Office Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals tvoří dva disky CD-ROM s produkty partnerů společnosti Microsoft, které doplňují funkcionalitu aplikace Visio Professional 2003.
Sada obsahuje nástroj LAN MapShot od firmy Fluke Networks, který umožňuje rychlé vyhledání všech IP a NetBIOS zařízení v síti, včetně přepínačů, serverů, směrovačů, tiskáren, rozbočovačů, atp.! Dále tato sada obsahuje 28 000 nejoblíbenějších obrazců NetZoom Stencils vyvinutých speciálně pro aplikaci Visio firmou Altima Technologies. Kolekce obrazců NetZoom Stencils je výběr z více než 60 000 obrazců počítačů, síťových komponent, telekomunikačních a audio/video zařízení více než 2 000 známých výrobců.Více se dozvíte na adrese: http://www.visio2003.cz/
případně přímo na adrese: http://www.visio2003.cz/ResourceKit/
Sada Visio 2003 Resource Kit for IT Professionals je pouze v anglickém jazyce.
Velmi pěknou sadu obrazců si můžete bezplatně stáhnout též přímo ze stránek firmy ALTIMA. Obrazce jsou součástí samorozbalovacího souboru o velikosti cca 5,5 MB.
Adresa s objednávkou download je: http://www.altimatech.com/home/download.php

CD se zkušební verzí produktu Visio 2003 česky

Zkušební verzi aplikace Visio 2003 česky na CD si můžete objednatna níže uvedené adrese.
Zkušební doba je 30 dnů.
Zaplatíte 99 korun za dobírku.
Adresa objednávky zkušebních verzí:
http://www.softmail.cz/shop/officeForm/officeForm.asp

1.8.05

Diskuzní skupiny ( NewsGroups ) pro VISIO 2003

Kdo se nebojí klást otázky v angličtině, má šanci dozvědět se odpověď na své otázky v diskusní skupině věnované novým uživatelům Visia 2003.
Vstup do diskuzní skupiny ( NewsGroup) najdete na této adrese: http://www.microsoft.com/office/community/en-us/default.mspx?dg=microsoft.public.visio&lang=en&cr=US
Existují dvě další skupiny. Jedna je věnována obecným otázkám a jedna je určena pro diskuze vývojářů.